فرم درخواست تعمیرات

  نام و خانوادگی (الزامی)

  شماره تماس (الزامی)

  برند دستگاه شما چیست؟ (الزامی)

  مشکل دستگاه شما چیست؟ (الزامی)

  شهر محل سکونت (الزامی)

  وضعیت گارانتی دستگاه (الزامی)
  گارانتی داردگارانتی نداردمطمئن نیستم